โรงเรียนปัญจทรัพย์

ข้อมูลโรงเรียน

ข้อมูลโรงเรียน

ตราประจำโรงเรียน

กางเขนและหนังสือในวงกลม
เป็นสัญลักษณ์ หมายถึง 
การศึกษาเรียนรู้ โดยมีคุณธรรมเป็นเครื่องชี้นำ

วงกลมซ้อนกันขยายใหญ่ขึ้น
หมายถึง คุณธรรม และความรู้ที่นักเรียนแพร่กระจายออกสู่สังคม
อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาต่อไปอย่างต่อเนื่อง
โดยอาศัยความร่วมมือของสมาชิกในสถาบัน

อักษรย่อ ป.จ.ท.
คือชื่อย่อของโรงเรียนปัญจทรัพย์

สีประจำโรงเรียน

ฟ้า - ขาว

สีฟ้า หมายถึง
ความนอบน้อม เคารพเชื่อฟัง ให้เกียรติ
และยอมรับความเป็นมนุษย์ในบุคคลอื่น

สีขาว หมายถึง
ความบริสุทธิ์สดใส และ ความซื่อสัตย์สุจริต