บุคลากรโรงเรียนปัญจทรัพย์
คณะผู้บริหาร/ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
เตรียมอนุบาล
สายชั้นปฐมวัยปีที่ 1
สายชั้นปฐมวัยปีที่ 2
สายชั้นปฐมวัยปีที่ 3
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สายชั้นมัธยมศึกษา
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ หลักสูตร IEP
สายสนับสนุน
  สถิติผู้เยี่ยมชม
บุคลากรครู » คณะผู้บริหาร/ผู้ช่วยผู้อำนวยการ


บาทหลวง ผศ.ดร.ชาติชาย พงษ์ศิริ
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา/ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต

บาทหลวงอภิชิต ชินวงค์
ผู้จัดการ

ซิสเตอร์วันเพ็ญ ไชยเผือก
ผู้อำนวยการบาทหลวง ผศ.ดร.ชาติชาย พงษ์ศิริ
ฝ่ายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ

นายนิมิตร ภู่อาวรณ์
ผู้ช่วยฯ ฝ่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

นางสาวสายใจ ฉายแสงเดือน
ผู้ช่วยฯ ฝ่ายสำนักบริหาร ธุรการ และสำนักงาน

นายมานพ เพชรกล่ำ
ผู้ช่วยฯ ฝ่ายบริการและกิจการนักเรียน

นางเรณู สืบบุตร
ผู้ช่วยฯ ฝ่ายบัญชี การเงิน และทรัพย์สิน

นางสาวกัญญ์วรา นราพันธ์
ผู้ช่วยฯ ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม

นางกัลยา วัลลภานุรัตน์
ผู้ช่วยฯ ระดับปฐมวัย

โรงเรียนปัญจทรัพย์ 212 ซอยโชคชัยร่วมมิตร ถนนวิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทร 02-691-4869 แฟกส์ 02-276-8007 Email : pcs@panchasap.ac.th
Copyright 2001 by Panchasap School . All Rights Reserved.