ข้อมูลโรงเรียน
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561
ประวัติความเป็นมา
ทำเนียบผู้บริหาร
ปรัชญา/วิสัยทัศน์
คติพจน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย
อัตลักษณ์
เครื่องหมาย ตราโรงเรียน
สี/ต้นไม้ประจำโรงเรียน
เพลงประจำโรงเรียน
โครงสร้างการบริหาร
สถิติแสดงจำนวนบุคลากร
สถิติแสดงจำนวนนักเรียน
แผนผังภายในโรงเรียน
แผนที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนในสังกัด รสจ.
  หน่วยงานภายใน
ฝ่ายบริหารหลักสูตร และงานวิชาการ
ฝ่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ฝ่ายบริการ และกิจการนักเรียน
ฝ่ายบัญชี การเงิน และทรัพย์สิน
ฝ่ายอภิบาล และแพร่ธรรม
ฝ่ายสำนักบริหาร ธุรการ และสำนักงาน
ฝ่ายปฐมวัย
  บุคลากรโรงเรียนปัญจทรัพย์
คณะผู้บริหาร/ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
เตรียมอนุบาล
สายชั้นปฐมวัยปีที่ 1
สายชั้นปฐมวัยปีที่ 2
สายชั้นปฐมวัยปีที่ 3
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สายชั้นมัธยมศึกษา
ครูพิเศษ
สายสนับสนุน
  สถิติผู้เยี่ยมชม

กิจกรรมมอบวุฒิบัตร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่นที่ 19 ปีการศึกษา 2560
การเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.4 (14/02/61)
การเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.3 (07/02/61)
ประชุมเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพฯ กลุ่มที่ 3 (06/02/61)
การเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.2 (31/01/61)
การเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.1 (24/02/61)
โอวัลติน & เบ๊นโบ๊ท จัดกิจกรรมสำหรับน้องๆ ระดับปฐมวัย
CHELSEA SOCCER SCHOOL BANGKOK
สัปดาห์กีฬาภายใน ปีการศึกษา 2560 (ฟุตซอล แชร์บอล บาสเก็ตบอล)
สัปดาห์กีฬาภายใน ปีการศึกษา 2560 (โปโลน้ำ แชร์บอลน้ำ)
สัปดาห์กีฬาภายใน ปีการศึกษา 2560 (ว่ายน้ำ)
สัปดาห์กีฬาภายใน ปีการศึกษา 2560 (พิธีเปิด-ปิด)
กิจกรรมพบปะผู้ปกครองระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 (06/01/61)
วันครอบครัวปัญจทรัพย์ (22/12/60)
กิจกรรมวันคริสต์มาส (22/12/60)
วันวิชาการและวันพระคัมภีร์ (08/12/60)
ค่ายสัมผัสชีวิตวิถึการทำนา (เกี่ยวข้าว) ครั้งที่ 2/2017
ค่ายลูกเสือ ป.5 (23-25/11/60)
ค่ายลูกเสือ ม.1-3 (1-3/11/60)
งานวิชาการสัมพันธ์ รสจ. ครั้งทึี่ 28
ค่ายลูกเสือ ป.6 (8-10/11/60)
พิธีมอบเกียรติบัตรธนาคารความดี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
พิธีมอบเกียรติบัตร การแข่งขันกีฬาภายนอก
วันลอยกระทง ปีการศึกษา 2560
ทัศนศึกษา อต.-อ.1 (01/11/60)
วันสานสัมพันธ์บ้านพบโรงเรียน (ประกาศผลสอบ)
อบรมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจ
ทัศนศึกษา อ.2 (21/09/60)
มาตรการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
กำลังแสดงหน้าที่ 1/14 Next »

โรงเรียนปัญจทรัพย์ 212 ซอยโชคชัยร่วมมิตร ถนนวิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทร 02-691-4869 แฟกส์ 02-276-8007 Email : pcs@panchasap.ac.th
Copyright 2001 by Panchasap School . All Rights Reserved.