ผู้ช่วยฯ ฝ่ายสำนักบริหาร ธุรการ สำนักงาน

นางสาวสายใจ ฉายแสงเดือน
ผู้ช่วยฯ ฝ่ายสำนักบริหาร ธุรการ สำนักงาน
  ข้อมูลฝ่ายสำนักบริหารฯ
ฝ่ายสำนักบริหาร ยินดีต้อนรับ
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11

ตัวชี้วัดสำหรับข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 08 ก.ย. 60
ตัวชี้วัดสำหรับข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 08 ก.ย. 60
ผลการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 02 ส.ค. 60
เตรียมพร้อมสอบ O-NET ป.6 ม.3 ปีการศึกษา 2560 14 ก.ค. 60
เรื่อง การรับเงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่าหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2560 06 ก.ค. 60
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบได้ 100 คะแนนเต็ม วิชาภาษาอังกฤษ จากการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559 27 มิ.ย. 60
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบได้ 100 คะแนนเต็ม วิชาคณิตศาสตร์ จากการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559 27 มิ.ย. 60
โครงการส่งเสริมทักษะพิเศษ วันเสาร์ เวลา 08.30-12.00 น. ภาคเรียนที่ 1/2560 11 พ.ค. 60
โครงการส่งเสริมทักษะพิเศษ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 15.30-16.30 น. ภาคเรียนที่ 1/2560 11 พ.ค. 60
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2560 11 พ.ค. 60

โรงเรียนปัญจทรัพย์ได้รับเกียรติบัตร (O-NET) ระดับเหรียญเงิน ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนปัญจทรัพย์ ผ่านการตรวจประเมินความสะอาดและสิ่งแวดล้อมของอาคารสถานที่ ปี 2557 ระดับดีมาก
โรงเรียนปัญจทรัพย์ได้รับเกียรติบัตร (O-NET) ระดับเหรียญเงิน ปีการศึกษา 2557
เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ระดับดีมาก
ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม จาก สมศ. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2554
เกียรติบัตร น้ำประปาดื่มได้
เกียรติบัตร ยุวชนคนดีศรีแผ่นดิน ครั้งที่ 17
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2553
นักเรียนที่ได้คะแนน O-net ป.6 ปีการศึกษา 2553 สูงสุด
รางวัลเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่สร้างคนดีให้สังคม

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบได้ 100 คะแนนเต็ม วิชาภาษาอังกฤษ จากการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบได้ 100 คะแนนเต็ม วิชาคณิตศาสตร์ จากการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลการเรียนแต่ละรายวิชา(คะแนนรวม)สูงสุด ระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2559
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบได้ 100 คะแนนเต็ม จากการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558
ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเทควันโด
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบได้ 100 คะแนนเต็ม จากการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557
เด็กชายณฐพล พึ่งตัวเอง ทำคะแนน PRE-GIFTED&EP ปี 56 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ได้อันดับที่ 1 ของประเทศ
ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10
ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันอาเซียนเพชรยอดมงกุฎ
เด็กชายณฐพล พึ่งตัวเอง ป.3/2 ได้รับรางวัลเหรียญทอง วิชาวิทยาศาสตร์ จาก สสวท.

มาตรการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
เทิดเกียรติแม่พระ V2 (08/09/60)
เทิดเกียรติแม่พระ V1 (08/09/60)
ทัศนศึกษา อ.3 (01/09/60)
พยาบาลวิชาชีพให้ความรู้และคัดกรองนักเรียนป้องกันโรคติดต่อ
ทัศนศึกษา ม.3 (29/08/60)
ทัศนศึกษา ป.2
ทัศนศึกษา ม.1
อบรมภาวะโภชนาการเกินมาตรฐาน (23/08/60)
ทัศนศึกษา ป.6 (22/08/60)
ทัศนศีกษา ป.5 (21/08/60)
วันวิทยาศาสตร์ (18/08/60)
ทัศนศึกษา ป.4 (16/08/60)
ทัศนศึกษา ป.3 (15/08/60)
วันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2560 (11/08/60)
ทัศนศึกษา ม. 1/1 (05/08/60)
ค่ายแสวงหา ครั้งที่ 21 (04-08-60)
โครงการหนูน้อยวัยใส ใส่ใจกินผัก (60-08-08)
ตรวจสุขภาพนักเรียน ระดับชั้น ป.5-6 และมัธยม (60-08-04)
วันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2560
  แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล

โรงเรียนปัญจทรัพย์ 212 ซอยโชคชัยร่วมมิตร ถนนวิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทร 02-691-4869 แฟกส์ 02-276-8007 Email : pcs@panchasap.ac.th
Copyright 2001 by Panchasap School . All Rights Reserved.