ผู้ช่วยฯ ฝ่ายบริหารหลักสูตรฯ

  ข้อมูลฝ่ายหลักสูตรฯ
การใช้หลักสูตรโรงเรียนปัญจทรัพย์
โครงสร้างเวลาเรียนโรงเรียนปัญจทรัพย์
ฝ่ายบริหารหลักสูตร และงานวิชาการ ยินดีต้อนรับ
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14

ตัวชี้วัดสำหรับข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2559 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 02 ธ.ค. 59
ตัวชี้วัดสำหรับข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2559 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 02 ธ.ค. 59
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560 01 พ.ย. 59
ผลการศึกษาต่อของนักเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2558 29 มิ.ย. 59

โรงเรียนปัญจทรัพย์ได้รับเกียรติบัตร (O-NET) ระดับเหรียญเงิน ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนปัญจทรัพย์ ผ่านการตรวจประเมินความสะอาดและสิ่งแวดล้อมของอาคารสถานที่ ปี 2557 ระดับดีมาก
โรงเรียนปัญจทรัพย์ได้รับเกียรติบัตร (O-NET) ระดับเหรียญเงิน ปีการศึกษา 2557
เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ระดับดีมาก
ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม จาก สมศ. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2554
เกียรติบัตร น้ำประปาดื่มได้
เกียรติบัตร ยุวชนคนดีศรีแผ่นดิน ครั้งที่ 17
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2553
นักเรียนที่ได้คะแนน O-net ป.6 ปีการศึกษา 2553 สูงสุด
รางวัลเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่สร้างคนดีให้สังคม

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบได้คะแนน 100 คะแนนเต็ม จากการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558
ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเทควันโด
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบได้คะแนน 100 คะแนนเต็ม จากการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557
เด็กชายณฐพล พึ่งตัวเอง ทำคะแนน PRE-GIFTED&EP ปี 56 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ได้อันดับที่ 1 ของประเทศ
ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10
ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันอาเซียนเพชรยอดมงกุฎ
เด็กชายณฐพล พึ่งตัวเอง ป.3/2 ได้รับรางวัลเหรียญทอง วิชาวิทยาศาสตร์ จาก สสวท.
เด็กหญิงพัชร์วลัย ฟ้าอำนวยพร ป.5/2 ได้รับเกียรติบัตรในโครงการ ยกย่องเด็กเยาวชนดีเด่น ด้านศาสนา และ

ทัศนศึกษานักเรียน ชั้น อ.2 (28-11-59)
การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ป.5 (24-1159)
กิจกรรมการซ้อมแผนอพยพหนีไฟและอบรมดับเพลิงเบื้องต้น (16-11-59)
กิจกรรมวันลอยกระทง (14-11-59)
การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่
การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ป.6
วจนพิธีกรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ดวงพระวิญญาณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันสานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน (ประกาศผลสอบ) (59-10-24)
กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจครู กลุ่มคลัสเตอร์กรุงเทพฯ
PANCHASAP STEM CAMP 2016
พิธีมอบเกียรติบัตร ธนาคารความดี ภาคเรียนที่ 1/2559
ทัศนศึกษานักเรียน ชั้น อ.3 (21-09-59)
ทัศนศึกษานักเรียน ชั้น ป.1 (16-09-59)
ทัศนศึกษานักเรียน ชั้น ป.2 (15-09-59)
กิจกรรมเทิดเกียรติแม่พระ (08-09-59)
ทัศนศึกษานักเรียน ชั้น ม.1-3 (23-08-59)
ทัศนศึกษานักเรียน ชั้น ป.3 (19-08-59)
ทัศนศึกษานักเรียน ชั้น ป.4 (18-08-59)
ทัศนศึกษานักเรียน ชั้น ป.5 (17-08-59)
หนูน้อยวัยใสใส่ใจกินผัก (26-07-59)
  แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล

โรงเรียนปัญจทรัพย์ 212 ซอยโชคชัยร่วมมิตร ถนนวิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทร 02-691-4869 แฟกส์ 02-276-8007 Email : pcs@panchasap.ac.th
Copyright 2001 by Panchasap School . All Rights Reserved.