ผู้ช่วยฯ ฝ่ายบริหารหลักสูตรฯ

นางสาวกฤษณา คงทน
ผู้ช่วยฯ ฝ่ายบริหารหลักสูตรฯ
  ข้อมูลฝ่ายหลักสูตรฯ
การใช้หลักสูตรโรงเรียนปัญจทรัพย์
โครงสร้างเวลาเรียนโรงเรียนปัญจทรัพย์
ฝ่ายบริหารหลักสูตร และงานวิชาการ ยินดีต้อนรับ
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

ใบสมัครโครงการส่งเสริมทักษะพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2559 09 เม.ย. 59
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2559 05 เม.ย. 59
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบได้คะแนน 100 คะแนนเต็ม จากการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558 30 มี.ค. 59
ใบสมัครโครงการส่งเสริมกิจกรรมพิเศษภาคฤดูร้อน 2559 13 ก.พ. 59
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2559 30 ต.ค. 58
ผลการศึกษาต่อของนักเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2557 03 ก.ค. 58
ผลการศึกษาต่อของนักเรียนชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2557 03 ก.ค. 58
กราฟเปรียบเทียบการศึกษาต่อของนักเรียน ระดับชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2557 03 ก.ค. 58

โรงเรียนปัญจทรัพย์ ผ่านการตรวจประเมินความสะอาดและสิ่งแวดล้อมของอาคารสถานที่ ปี 2557 ระดับดีมาก
โรงเรียนปัญจทรัพย์ได้รับเกียรติบัตร (O-NET) ระดับเหรียญเงิน ปีการศึกษา 2557
เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ระดับดีมาก
ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม จาก สมศ. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2554
เกียรติบัตร น้ำประปาดื่มได้
เกียรติบัตร ยุวชนคนดีศรีแผ่นดิน ครั้งที่ 17
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2553
นักเรียนที่ได้คะแนน O-net ป.6 ปีการศึกษา 2553 สูงสุด
รางวัลเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่สร้างคนดีให้สังคม

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบได้คะแนน 100 คะแนนเต็ม จากการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558
ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเทควันโด
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบได้คะแนน 100 คะแนนเต็ม จากการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557
เด็กชายณฐพล พึ่งตัวเอง ทำคะแนน PRE-GIFTED&EP ปี 56 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ได้อันดับที่ 1 ของประเทศ
ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10
ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันอาเซียนเพชรยอดมงกุฎ
เด็กชายณฐพล พึ่งตัวเอง ป.3/2 ได้รับรางวัลเหรียญทอง วิชาวิทยาศาสตร์ จาก สสวท.
เด็กหญิงพัชร์วลัย ฟ้าอำนวยพร ป.5/2 ได้รับเกียรติบัตรในโครงการ ยกย่องเด็กเยาวชนดีเด่น ด้านศาสนา และ

กิจกรรมวันสงกรานต์ (08-04-59)
กิจกรรมสงเคราะห์เด็กพิการ บ้านคามิลเลียน ลาดกระบัง
พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ได้รับรางวัลแข่งขันงานวิชาการ ณ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
พิธีมอบเกียรติบัตร โครงการดนตรีเพื่อการเรียนรู้สู่ปัญญา ปี 2558
พิธีมอบเกียรติบัตรคณะกรรมการสภานักเรียน/จิตอาสา ปีการศึกษา 2558
พิธีมอบเกียรติบัตร ห้องเรียนสะอาดบรรยากาศน่าเรียน ปีการศึกษา 2558
พิธีมอบเกียรติบัตรการประกวดระเบียบวินัยการเข้าแถว ปีการศึกษา 2558
พิธีมอบเกียรติบัตรผู้ชนะการประกวดมารยาทไทย ปีการศึกษา 2558
พิธีมอบเกียรติบัตร ธนาคารความดีของมูลนิธิเพื่อสังคมไทย(19-02-59)
พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการธนาคารความดี ภาคเรียนที่ 2/2558
เจ้าหน้าที่ศูนย์สาธารณสุข 52 ให้ความรู้ในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ (16-02-59)
กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ ร.ร.ปัญจทรัพย์ Vs ร.ร.ดาราสมุทร ศรีราชา (14-02-59)
ปัจฉิมนิเทศ ม.3 (12-02-59)
ปัจฉิมนิเทศ ป.6 (11-02-59)
กิจกรรมสงเคราะห์บ้านเด็กกำพร้า พัทยา (06-02-59)
วันครอบครัวดุริยางค์ (06-02-58)
เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการ ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี (29-01-59)
เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการ ณ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก (22-01-59)
กิจกรรมวันครู โรงเรียนคาทอลิกสังฆมณฑลจันทบุรี กลุ่มคลัสเตอร์กรุงเทพฯ (23-01-59)
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมที่แตกต่างในฐานะประชาคมอาเซียน (15-01-59)
  แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล

โรงเรียนปัญจทรัพย์ 212 ซอยโชคชัยร่วมมิตร ถนนวิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทร 02-691-4869 แฟกส์ 02-276-8007 Email : pcs@panchasap.ac.th
Copyright 2001 by Panchasap School . All Rights Reserved.