โรงเรียนปัญจทรัพย์

คณะผู้บริหาร/ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

คณะผู้บริหาร/ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

timthumb-1 (2)

บาทหลวงอนุสรณ์   พงษ์สวัสดิ์
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา/ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต

ซิสเตอร์ยุวดี ล้อคำ
ผู้อำนวยการ

นางสาวรัตติยา แก้วละมุล
ฝ่ายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ

นางสาววิมลฤดี โชติกมาศ
ผู้ช่วยฯ ฝ่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

นางนฤวรรณ เฉลียว
ผู้ช่วยฯ ฝ่ายสำนักบริหาร ธุรการ และสำนักงาน

นางมลดา บุญประเสริฐ
ผู้ช่วยฯ ฝ่ายบริการและกิจการนักเรียน

นางทาทิพย์ ช่วยเรือ
ผู้ช่วยฯ ฝ่ายบัญชี การเงิน และทรัพย์สิน

นางสาวกัญญ์วรา นราพันธ์
ผู้ช่วยฯ ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม

นางกัลยา วัลลภานุรัตน์
ผู้รับผิดชอบงานระดับปฐมวัย