โรงเรียนปัญจทรัพย์

เครื่องหมาย ตราโรงเรียน

ตราประจำโรงเรียน


กางเขนและหนังสือในวงกลม
เป็นสัญลักษณ์ หมายถึง
การศึกษาเรียนรู้ โดยมีคุณธรรมเป็นเครื่องชี้นำ

วงกลมซ้อนกันขยายใหญ่ขึ้น
หมายถึง คุณธรรม และความรู้ที่นักเรียนแพร่กระจายออกสู่สังคม
อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาต่อไปอย่างต่อเนื่อง
โดยอาศัยความร่วมมือของสมาชิกในสถาบัน

อักษรย่อ ป.จ.ท.
คือชื่อย่อของโรงเรียนปัญจทรัพย์