โรงเรียนปัญจทรัพย์

อัตลักษณ์

โรงเรียนเป็นสนามแห่งการประกาศข่าวดี
ผู้เรียนปฏิบัติตนและดำเนินชีวิตตามคุณค่าพระวรสาร

คำอธิบาย
     โรงเรียนเป็นสนามแห่งการประกาศข่าวดี หมายถึง สถานศึกษามีบรรยากาศของการศึกษาอบรมตามหลักคริสตศาสนธรรม มุ่งเน้นการประกาศข่าวดีแห่งความรักของพระเจ้าและการดำเนินชีวิตตามคุณค่าพระวรสาร โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของบุคลากรและชุมชนศาสนา
ผู้เรียนปฏิบัติตนและดำเนินชีวิตตามคุณค่าพระวรสาร หมายถึง ผู้เรียนปฏิบัติตนและดำเนินชีวิตตามคุณค่าพระวรสาร 12 คุณลักษณะ ได้แก่

1.   ความเชื่อศรัทธา (faith)

2.   มโนธรรม/วิจารณญาณ/ความกล้าหาญ (conscience / discernment / moral courage)

3.   ความเคารพ/ศักดิ์ศรี (respect / dignity)

4.   ความซื่อตรง (honesty)

5.   ความเรียบง่าย/ความพอเพียง (simplicity / sufficiency)

6.   ความรัก (love)

7.   ความเมตตา  (compassion)

8.   ความกตัญญูรู้คุณ (gratitude)

9.  ความยุติธรรม

10.  สันติ/การคืนดี (peace / reconciliation)

11.  อภัย (forgiveness)

12. การเพ่งพิศสิ่งสร้าง/รักษ์ธรรมชาติ  (wonder / conservation)