สี/ต้นไม้ประจำโรงเรียน

สีประจำโรงเรียน

ฟ้า – ขาว

สีฟ้า หมายถึง
ความนอบน้อม เคารพเชื่อฟัง ให้เกียรติ
และยอมรับความเป็นมนุษย์ในบุคคลอื่น

สีขาว หมายถึง
ความบริสุทธิ์สดใส และ ความซื่อสัตย์สุจริต