ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์

๑.เสริมสร้างระบบและกลไกการบริหารจัดการตามหลักการศึกษาคาทอลิก (Catholic Standard School) และหลักการบริหารตามมาตรฐานการศึกษา*ให้เกิดความเข้มแข็ง

๒.ส่งเสริมให้มีกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักการจัดการศึกษาคาทอลิก และมาตรฐานการศึกษา* ที่มีประสิทธิภาพ

๓.เสริมสร้างกระบวนการพัฒนาครูและผู้บริหารให้มีคุณลักษณะนิสัยตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก (คุณค่าพระวรสาร : Gospel Value) และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา*

๔.เสริมสร้างกระบวนการพัฒนาคุณลักษณะนิสัยของผู้เรียนตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก (คุณค่าพระวรสาร : Gospel Value) และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา*(ด้านผู้เรียน)

๕.สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนการศึกษา (ชุมชนศาสนา/ครอบครัว/สังคม) ในมิติด้านศาสนาและความเชื่อ และมิติคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา* ให้เกิดความเข้มแข็ง

๖.สร้างกระบวนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์คุณภาพ (Achievement) ทางการศึกษาแบบองค์รวม (Holistic) ที่ก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ (Unity and Solidarity)  เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ และการมีส่วนร่วมของชุมชนการศึกษาและบุคลากรทุกระดับ

เป้าหมาย

๑.มีแนวทางการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการจัดการศึกษาคาทอลิก(Catholi StandardSchool) และมาตรฐาน การศึกษา*

๒.มีคุณภาพตามนโยบายหรือเป้าหมายการจัดการศึกษาคาทอลิกตามแผนกลยุทธ์อัตลักษณ์การศึกษา คาทอลิกฝ่ายการศึกษาอบรม (แผนอภิบาลสังฆมณฑลฯ)

๓.มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา*ที่กำหนดไว้ในกฎหมายการศึกษาและกฎกระทรวง (กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ๒๕๕๓) 

๔.มีระบบและกลไกการบริหารจัดการหลักสูตรตามหลักการจัดการศึกษาคาทอลิกและตามมาตรฐานการศึกษา*

๕.บุคลากรครูมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาคาทอลิกและมาตรฐานการศึกษา*

๖.ผู้บริหารมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาคาทอลิกและมาตรฐานการศึกษา*

๗.ผู้เรียนมีคุณลักษณะนิสัยตามคุณค่าพระวรสาร

๘.ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา*

๙.มีชุมชนการศึกษาที่มีความเข้มแข็งและมีความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

๑๐.มีการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในการประกาศข่าวดี และการพัฒนาคุณลักษณะนิสัยตามคุณค่าพระวรสาร และตามมาตรฐานการศึกษา*

๑๑. มีผลสัมฤทธิ์คุณภาพ (Achievement) ตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกและมาตรฐานการศึกษา*

๑๒. มีผลสัมฤทธิ์คุณภาพ  (Achievement) ตามแผนกลยุทธ์มาตรฐานการศึกษาคาทอลิกฝ่ายการศึกษาอบรม  (แผนอภิบาลสังฆมณฑลฯ) และมาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริมที่เป็นเอกภาพ (Unity and Solidarity) แบบองค์รวม (Holistic) เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น