โรงเรียนปัญจทรัพย์

ปรัชญา/วิสัยทัศน์

ปรัชญาของโรงเรียน

 

การศึกษา คือ การพัฒนาคนทั้งครบ

ให้บรรลุถึงความเป็นมนุษย์ครบครัน

เป็นคนดี มีความรู้ รักความจริง

สมศักดิ์ศรีแห่งการเป็นบุตรของพระเจ้า

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

อัตลักษณ์การศึกษาเด่น

เป็นโรงเรียนมาตรฐานการศึกษาคาทอลิก

มุ่งสัมฤทธิ์ผลแบบองค์รวม