โรงเรียนปัญจทรัพย์

ประวัติความเป็นมา

     โรงเรียนปัญจทรัพย์ เป็นโรงเรียนคาทอลิกประเภทสามัญศึกษา มีมิสซังโรมันคาทอลิกสังฆมณฑลจันทบุรี เป็นเจ้าของ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2511 ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนระดับอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 โดยมีบาทหลวงเศียร โชติพงษ์ เป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต และใช้อาคาร 4 ชั้น เป็นอาคารเรียน มีจำนวน 12 ห้องเรียน

ปีการศึกษา 2511
     ก่อสร้างอาคารเรียนเซนต์โยเซฟ เป็นอาคารเรียน 4 ชั้น จำนวน 12 ห้อง เปิดรับนักเรียนชาย – หญิง ประจำและไป-กลับ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 7
ปีการศึกษา 2516
     ต่อเติมอาคารเซนต์โยเซฟและขยายห้องเรียน จำนวน 9 ห้องเรียน
ปีการศึกษา 2523
     ก่อสร้างอาคารเรียนเซนต์ปีเตอร์ เป็นอาคารเรียน 5 ชั้น จำนวน 25 ห้อง
ปีการศึกษา 2539
     ก่อสร้างอาคารเรียนเซนต์แมรี่ เป็นอาคารเรียน 6 ชั้น ประกอบด้วย ห้องเรียนและห้องประกอบการต่าง ๆ
ปีการศึกษา 2540
     เปิดขยายชั้นเรียนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2543
     ปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ต่าง ๆ
ปีการศึกษา 2544
     ก่อสร้างสระว่ายน้ำ ฟิตเนสและเซาว์น่า ติดตั้งโทรทัศน์ พร้อมเครื่องฉายข้ามศีรษะ
ปีการศึกษา 2545
     จัดตั้งห้องศูนย์ปฏิบัติการคณิตศาสตร์ ปรับปรุงอาคารเรียนเซนต์โยเซฟ โรงอาหาร และสำนักอำนวยการ และติดตั้งเครื่องปรับอากาศทุกห้องเรียน
ปีการศึกษา 2546
     ปรับปรุงสนามบริเวณภายในโรงเรียน และจัดสร้างกันสาดหน้าอาคารเซนต์โยเซฟ และอาคารเซนต์ปีเตอร์
ปีการศึกษา 2547
     ติดตั้งคอมพิวเตอร์ในห้องเรียนและห้องประกอบการเพื่อใช้เป็นสื่อการสอนและศึกษาข้อมูล
ปีการศึกษา 2548
     ปรับปรุงห้องน้ำ ทาสีอาคารเรียน ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องพัฒนาคุณภาพ 1 เครื่อง ปรับปรุงห้องดนตรีสากล จัดซื้ออุปกรณ์ดนตรีสากล
ปีการศึกษา 2549
     ปรับปรุงห้องฟิตเนส ขยายห้องวัดและประเมินผล ปรับปรุงสระว่ายน้ำ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ห้องคำสอน ปรับปรุงสวนหย่อม
ปีการศึกษา 2550
     ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 ชุด และติดตั้งโทรทัศน์จำนวน 1 เครื่อง ที่ห้องแนะแนว ปรับเปลี่ยนห้องคำสอนและปรับปรุงห้องคำสอนซ่อมแซมชั้นวางเอกสาร และโต๊ะในห้องบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ ติดตั้ง เครื่องคอมพิวเตอร์ให้ผู้ช่วยแต่ละฝ่าย จำนวน 6 เครื่อง ปรับปรุงสนามเด็กเล่นและจัดซื้อ เครื่องเล่นใหม่ จำนวน 1 ชุดใหญ่ ปรับปรุงกะบะทรายใหม่ จัดซื้อเครื่องเสียงและติดตั้งลำโพง จำนวน 1 ชุด ปรับปรุงห้องสมุดและปรับเปลี่ยนโต๊ะ เก้าอี้ใหม่ ปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์และจัดซื้อตู้เก็บอุปกรณ์ใหม่ ทาสีโต๊ะเรียนและเก้าอี้ ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ จัดซื้อเครื่องล้างจาน
ปีการศึกษา 2551
     ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จัดแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์บริเวณสวนหย่อม ติดตั้งกล้องวงจรปิดตามอาคารต่างๆ ติดตั้งราวบันไดอาคารเซนต์โยเซฟ ปรับปรุงห้องพักครูชั้น 3 อาคารเซนต์โยเซฟเป็นห้องเรียนชั้นประถม
ปีการศึกษา 2552
     ติดตั้งเครื่องอ่านลายนิ้วมือ จำนวน 1 เครื่อง
ปีการศึกษา 2553
     จัดซื้อเครื่องเสียงและติดตั้งลำโพงเพิ่มเติม ปรับปรุงและ เพิ่มบ่อบำบัดน้ำเสียและกรองไขมัน ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่ห้องพยาบาล ปรับภูมิทัศน์โดยรอบ จัดแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ปีการศึกษา 2554
     เปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ความเร็วสูงที่ห้องพัฒนาคุณภาพ จำนวน 6 ชุด จัดซื้อเครื่องดนตรีชุดใหญ่ 1 ชุด ปรับภูมิทัศน์โดยรอบ จัดสวนวรรณคดีไทย (สุนทรภู่) ปรับปรุงสระว่ายน้ำเต็มรูปแบบ จัดสนามฟุตบอล 54 จัดจ้างพยาบาลประจำโรงเรียนในช่วงเวลาทำการ
ปีการศึกษา 2555
     ทาสีอาคารเซนต์โยเซฟ ปรับภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้
ปีการศึกษา 2556
     เปลี่ยนกระจกหน้าต่างทุกห้องเรียน และทาสีอาคารเซนต์ปิเตอร์ เตรียมห้องเรียนพิเศษแก่ผู้เรียน ได้แก่ ห้องเรียน Mini English Program (M.E.P.) ห้อง English Click & Learn (E.C.L.) ห้อง English For Fun ในระดับปฐมวัย ติดตั้งระบบ Smart T.V. ห้องประชุม ห้องเรียนปฐมวัย และโถงอาคารเซนต์แมรี่
ปีการศึกษา 2557
     ติดตั้งระบบ Smart T.V. ห้องเรียนทุกห้อง เดินระบบสาย lan เคเบิลใยแก้วใหม่ทั้งระบบ ปรับ ภูมิทัศน์โดยรอบ ปรับสวนวรรณคดีไทย (สุนทรภู่) ปรับปรุงสระว่ายน้ำเพิ่มเติม เพิ่มหลักสูตร Mini English Program (M.E.P.) ปฐมวัยปีที่ 2 – 3 และประถมศึกษาปีที่ 1

     ปัจจุบัน โรงเรียนปัญจทรัพย์มี บาทหลวงอนุสรณ์ พงษ์สวัสดิ์ ซึ่งเป็นบาทหลวงสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี เป็นผู้แทนผู้รับใบอนุญาต และมี ซิสเตอร์ยุวดี ล้อคำ ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการ