คติพจน์/พันธกิจ

คติพจน์ของโรงเรียน

คุณธรรม  นำปัญญา  พัฒนาสังคม

พันธกิจ

๑.พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มุ่งเน้นมาตรฐานคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาคาทอลิก (Catholic Standard School) และหลักการบริหารตามมาตรฐานการศึกษา* 

๒.พัฒนาหลักสูตร/การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักการจัดการศึกษาคาทอลิกและมาตรฐานการศึกษา*

๓.พัฒนาบุคลากรให้มีคุณลักษณะนิสัย ตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก (คุณค่าพระวรสาร : Gospel Value) และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา* (ด้านครูและด้านผู้บริหาร)

๔.พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะนิสัยตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก (คุณค่าพระวรสาร : Gospel Value) และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา*

๕.พัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนการศึกษา (ชุมชนศาสนา/ครอบครัว/สังคม) ในมิติด้านศาสนาและความเชื่อ/บรรยากาศของการประกาศข่าวดี และมิติคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา*

๖.พัฒนาคุณภาพผลสัมฤทธิ์ (Achievement)  ทางการศึกษาแบบองค์รวม (Holistic) ปฏิบัติตามพันธกิจแบบครอบคลุมครบทุกด้านโดยเน้นความสัมพันธ์ของทุกมิติอย่างสมดุล โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมของชุมชนการศึกษาและบุคลากรทุกระดับ