โรงเรียนปัญจทรัพย์

รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนปัญจทรัพย์ เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าใหม่ประจำปีการศึกษา 2563 ในระบบออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ## กดสมัครได้ที่นี่ ## หรือสแกน QR CODE ในภาพ จากนั้นกรอกข้อมูลในระบบให้ครบตามที่กำหนด แล้วกดส่ง

* เอกสารหลักฐานการสมัครเรียน (นำมายื่นให้กับโรงเรียนในภายหลัง) ดังต่อไปนี้
1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (สวมชุดนักเรียน ยกเว้น อ.1)
2. สำเนาสูติบัตรของผู้สมัคร
3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา และมารดา
4. สำเนาบัตรประชาชนของบิดา มารดา
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ของผู้สมัคร บิดา และมารดา (ถ้ามี)
6. สำเนาใบรับรองศีลล้างบาป (เฉพาะนักเรียนคาทอลิก)
7.ใบรับรองการเป็นนักเรียน ฉบับจริง หรือ สำเนาเอกสารรายงานผลการเรียนครั้งล่าสุด
เฉพาะผู้สมัคร อ.2-3, ป.1-6 และ ม.1-3 (ให้ผู้ปกครองลงนามรับรองเอกสารสำเนาทุกฉบับ )
*จำเป็น
+++ หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติมติดต่อที่ โทร : 092-883-4771
+++ inbox เข้ามาในเพจ Facebook โรงเรียนปัญจทรัพย์