โรงเรียนปัญจทรัพย์

แนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนปัญจทรัพย์

โรงเรียนปัญจทรัพย์

แนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนปัญจทรัพย์      

              เพื่อให้เกิดความพร้อมและประโยชน์แก่นักเรียนภายใต้สถานการณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา   ทางโรงเรียนได้ร่วมกันวางแผนแนวทางการจัดการศึกษาในรูปแบบต่างๆโดยพิจารณาตามความเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนและให้สอดคล้องกับมาตรการที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดรูปแบบไว้   เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างรอบคอบและสามารถควบคุมไม่ให้เกิดการระบาดของโรคในเด็กนักเรียนได้ ทางโรงเรียนกำหนดให้มีการจัดการเรียนการสอน 2 รูปแบบ คือ การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน(On-Site) และการเรียนแบบออนไลน์ (Online)  นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัยถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจะต้องสลับวันมาเรียนที่โรงเรียน โดยสลับวันมาเรียน ดังนี้

         1. การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน(On-Site) มีการแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม (ใช้วิธีแบ่งครึ่งของจำนวนนักเรียนทั้งหมดในห้องและเรียงตามลำดับเลขที่)

                         กลุ่มที่ 1 เรียนวันจันทร์ วันพุธและวันศุกร์

                         กลุ่มที่ 2 เรียนวันอังคาร วันพฤหัสบดีและวันเสาร์

               กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 จะเรียนตามวันเวลาที่กำหนด เป็นเวลา 2 สัปดาห์ และจะทำการเปลี่ยนกลุ่มสลับวัน(จะชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ให้นักเรียนและผู้ปกครองได้ทราบอีกครั้งหลังเปิดภาคเรียน)

          2. วันที่นักเรียนไม่มาโรงเรียน มีการออนไลน์ที่บ้าน หรือการทำใบความรู้/ใบกิจกรรม ตามที่คุณครูมอบหมาย

ดังนั้นทางโรงเรียนจึงขอกำหนดรายชื่อนักเรียนตามกลุ่มดังนี้