โรงเรียนปัญจทรัพย์

ประกาศโรงเรียนปัญจทรัพย์ที่ 298/2562 เรื่อง การรับหนังสือเรียน เครื่องแบบนักเรียน เอกสารผลการเรียนต่างๆ และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

ประกาศโรงเรียนปัญจทรัพย์ที่ 298/2562 ลงวันที่ 30 เมษายน 2563 เรื่อง กำหนดการและแนวทางปฏิบัติในการรับหนังสือเรียน/เครื่องแบบนักเรียน/เอกสารผลการเรียนต่างๆ และการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ทั้งระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศที่ 298/2562 (30 เม.ย.63)
ประกาศโรงเรียนปัญจทรัพย์ที่ 298/2562 ลงวันที่ 30 เมษายน 2563