พิธีมอบเกียรติบัตร ภาคเรียนที่ 22562

พิธีมอบเกียรติบัตรธนาคารความดี
การประกวดห้องเรียนสะอาดบรรยากาศน่าเรียน
และระเบียบแถวและการเดินแถวดีเด่น

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

ประธานพิธิโดย ซิสเตอร์ยุวดี ล้อคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนปัญจทรัพย์