ค่ายลูกเสือ ป.1 ปีการศึกษา 2562

ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
วันพุธที่ 15 มกราคม 2563
ณ โรงเรียนปัญจทรัพย์ ดินแดง