ข้อมูลโรงเรียน
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560
ประวัติความเป็นมา
ทำเนียบผู้บริหาร
ปรัชญา/วิสัยทัศน์
คติพจน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย
อัตลักษณ์
เครื่องหมาย ตราโรงเรียน
สี/ต้นไม้ประจำโรงเรียน
เพลงประจำโรงเรียน
โครงสร้างการบริหาร
สถิติแสดงจำนวนบุคลากร
สถิติแสดงจำนวนนักเรียน
แผนผังภายในโรงเรียน
แผนที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนในสังกัด รสจ.
  หน่วยงานภายใน
ฝ่ายบริหารหลักสูตร และงานวิชาการ
ฝ่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ฝ่ายบริการ และกิจการนักเรียน
ฝ่ายบัญชี การเงิน และทรัพย์สิน
ฝ่ายอภิบาล และแพร่ธรรม
ฝ่ายสำนักบริหาร ธุรการ และสำนักงาน
ฝ่ายปฐมวัย
  บุคลากรโรงเรียนปัญจทรัพย์
คณะผู้บริหาร/ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
เตรียมอนุบาล
สายชั้นปฐมวัยปีที่ 1
สายชั้นปฐมวัยปีที่ 2
สายชั้นปฐมวัยปีที่ 3
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สายชั้นมัธยมศึกษา
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ หลักสูตร IEP
สายสนับสนุน
  สถิติผู้เยี่ยมชม
คุณธรรม นำปัญญา พัฒนาสังคม
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

ตัวชี้วัดสำหรับข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 17 ก.ค. 60
ตัวชี้วัดสำหรับข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 17 ก.ค. 60
เตรียมพร้อมสอบ O-NET ป.6 ม.3 ปีการศึกษา 2560 14 ก.ค. 60
เรื่อง การรับเงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่าหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2560 06 ก.ค. 60
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบได้ 100 คะแนนเต็ม วิชาภาษาอังกฤษ จากการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559 27 มิ.ย. 60
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบได้ 100 คะแนนเต็ม วิชาคณิตศาสตร์ จากการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559 27 มิ.ย. 60
โครงการส่งเสริมทักษะพิเศษ วันเสาร์ เวลา 08.30-12.00 น. ภาคเรียนที่ 1/2560 11 พ.ค. 60
โครงการส่งเสริมทักษะพิเศษ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 15.30-16.30 น. ภาคเรียนที่ 1/2560 11 พ.ค. 60
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2560 11 พ.ค. 60

โรงเรียนปัญจทรัพย์ได้รับเกียรติบัตร (O-NET) ระดับเหรียญเงิน ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนปัญจทรัพย์ ผ่านการตรวจประเมินความสะอาดและสิ่งแวดล้อมของอาคารสถานที่ ปี 2557 ระดับดีมาก
โรงเรียนปัญจทรัพย์ได้รับเกียรติบัตร (O-NET) ระดับเหรียญเงิน ปีการศึกษา 2557
เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ระดับดีมาก
ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม จาก สมศ. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2554
เกียรติบัตร น้ำประปาดื่มได้
เกียรติบัตร ยุวชนคนดีศรีแผ่นดิน ครั้งที่ 17
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2553
นักเรียนที่ได้คะแนน O-net ป.6 ปีการศึกษา 2553 สูงสุด
รางวัลเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่สร้างคนดีให้สังคม

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบได้ 100 คะแนนเต็ม วิชาภาษาอังกฤษ จากการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบได้ 100 คะแนนเต็ม วิชาคณิตศาสตร์ จากการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลการเรียนแต่ละรายวิชา(คะแนนรวม)สูงสุด ระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2559
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบได้ 100 คะแนนเต็ม จากการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558
ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเทควันโด
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบได้ 100 คะแนนเต็ม จากการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557
เด็กชายณฐพล พึ่งตัวเอง ทำคะแนน PRE-GIFTED&EP ปี 56 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ได้อันดับที่ 1 ของประเทศ
ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10
ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันอาเซียนเพชรยอดมงกุฎ
เด็กชายณฐพล พึ่งตัวเอง ป.3/2 ได้รับรางวัลเหรียญทอง วิชาวิทยาศาสตร์ จาก สสวท.

วันไหว้ครู วันสถาปนาโรงเรียนปัญจทรัพย์ ครบรอบ 49 ปี
โครงการถวายเทียนพรรษา (08/07/60)
วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ (05-07-60)
อบรมอาสาสมัครปลอดลูกน้ำยุงลาย (28-06-60)
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2560
วันต่อต้านยาเสพติด
ตรวจสุขภาพฟัน
อบรมธรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (05-06-60)
งานปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560
การปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 ปีการศึกษา 2559 (03-03-60)
พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559
คณะผู้บริหารเครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามศึกษาดูงานโรงเรียนปัญจทรัพย์
พิธีมอบเกียรติบัตร ภาคเรียนที่ 2/2559
ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.4 (15-02-60)
การปัจฉิมนิเทศนักเรียน ป.6 (14-02-60)
วันแนะแนวการศึกษาต่อ (10-02-60)
ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.3 (08-02-60)
ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.2 (01-02-60)
ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.1 (25-01-60)
กีฬาภายใน ว่ายน้ำ ปีการศึกษา 2559

ปฏิทินกิจกรรม

วันที่ รายละเอียดกิจกรรม
 20 ก.ค. 60 - 21 ก.ค. 60  รับการตรวจประเมินโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล

 25 ก.ค. 60 - 27 ก.ค. 60  สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560  ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต


บาทหลวง ผศ.ดร.ชาติชาย พงษ์ศิริ
ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต

  แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล

โรงเรียนปัญจทรัพย์ 212 ซอยโชคชัยร่วมมิตร ถนนวิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทร 02-691-4869 แฟกส์ 02-276-8007 Email : pcs@panchasap.ac.th
Copyright 2001 by Panchasap School . All Rights Reserved.