ข้อมูลโรงเรียน
วีดิทัศน์นำเสนอโรงเรียนปัญจทรัพย์
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2559
ประวัติความเป็นมา
ทำเนียบผู้บริหาร
ปรัชญา/วิสัยทัศน์
คติพจน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย
อัตลักษณ์
เครื่องหมาย ตราโรงเรียน
สี/ต้นไม้ประจำโรงเรียน
เพลงประจำโรงเรียน
โครงสร้างการบริหาร
สถิติแสดงจำนวนบุคลากร
สถิติแสดงจำนวนนักเรียน
แผนผังภายในโรงเรียน
แผนที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนในสังกัด รสจ.
  หน่วยงานภายใน
ฝ่ายบริหารหลักสูตร และงานวิชาการ
ฝ่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ฝ่ายบริการ และกิจการนักเรียน
ฝ่ายบัญชี การเงิน และทรัพย์สิน
ฝ่ายอภิบาล และแพร่ธรรม
ฝ่ายสำนักบริหาร ธุรการ และสำนักงาน
ฝ่ายปฐมวัย
  บุคลากรโรงเรียนปัญจทรัพย์
คณะผู้บริหาร/ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
สายชั้นปฐมวัยปีที่ 1
สายชั้นปฐมวัยปีที่ 2
สายชั้นปฐมวัยปีที่ 3
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สายชั้นมัธยมศึกษา
ครูพิเศษ
สายสนับสนุน
  สถิติผู้เยี่ยมชม
คุณธรรม นำปัญญา พัฒนาสังคม
  • 1
  • 2
  • 3

ใบสมัครโครงการส่งเสริมทักษะพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2559 09 เม.ย. 59
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2559 05 เม.ย. 59
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบได้คะแนน 100 คะแนนเต็ม จากการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558 30 มี.ค. 59
English Summer Course 2016 @Panchasap School 24 ก.พ. 59
ใบสมัครโครงการส่งเสริมกิจกรรมพิเศษภาคฤดูร้อน 2559 13 ก.พ. 59
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 12 ก.พ. 59
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2559 30 ต.ค. 58
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 01 ต.ค. 58
ใบสมัครโครงการส่งเสริมทักษะพิเศษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 01 ต.ค. 58
ผลการศึกษาต่อของนักเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2557 03 ก.ค. 58

โรงเรียนปัญจทรัพย์ ผ่านการตรวจประเมินความสะอาดและสิ่งแวดล้อมของอาคารสถานที่ ปี 2557 ระดับดีมาก
โรงเรียนปัญจทรัพย์ได้รับเกียรติบัตร (O-NET) ระดับเหรียญเงิน ปีการศึกษา 2557
เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ระดับดีมาก
ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม จาก สมศ. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2554
เกียรติบัตร น้ำประปาดื่มได้
เกียรติบัตร ยุวชนคนดีศรีแผ่นดิน ครั้งที่ 17
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2553
นักเรียนที่ได้คะแนน O-net ป.6 ปีการศึกษา 2553 สูงสุด
รางวัลเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่สร้างคนดีให้สังคม

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบได้คะแนน 100 คะแนนเต็ม จากการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558
ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเทควันโด
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบได้คะแนน 100 คะแนนเต็ม จากการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557
เด็กชายณฐพล พึ่งตัวเอง ทำคะแนน PRE-GIFTED&EP ปี 56 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ได้อันดับที่ 1 ของประเทศ
ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10
ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันอาเซียนเพชรยอดมงกุฎ
เด็กชายณฐพล พึ่งตัวเอง ป.3/2 ได้รับรางวัลเหรียญทอง วิชาวิทยาศาสตร์ จาก สสวท.
เด็กหญิงพัชร์วลัย ฟ้าอำนวยพร ป.5/2 ได้รับเกียรติบัตรในโครงการ ยกย่องเด็กเยาวชนดีเด่น ด้านศาสนา และ

กิจกรรมวันสงกรานต์ (08-04-59)
กิจกรรมสงเคราะห์เด็กพิการ บ้านคามิลเลียน ลาดกระบัง
พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ได้รับรางวัลแข่งขันงานวิชาการ ณ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
พิธีมอบเกียรติบัตร โครงการดนตรีเพื่อการเรียนรู้สู่ปัญญา ปี 2558
พิธีมอบเกียรติบัตรคณะกรรมการสภานักเรียน/จิตอาสา ปีการศึกษา 2558
พิธีมอบเกียรติบัตร ห้องเรียนสะอาดบรรยากาศน่าเรียน ปีการศึกษา 2558
พิธีมอบเกียรติบัตรการประกวดระเบียบวินัยการเข้าแถว ปีการศึกษา 2558
พิธีมอบเกียรติบัตรผู้ชนะการประกวดมารยาทไทย ปีการศึกษา 2558
พิธีมอบเกียรติบัตร ธนาคารความดีของมูลนิธิเพื่อสังคมไทย(19-02-59)
พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการธนาคารความดี ภาคเรียนที่ 2/2558
เจ้าหน้าที่ศูนย์สาธารณสุข 52 ให้ความรู้ในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ (16-02-59)
กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ ร.ร.ปัญจทรัพย์ Vs ร.ร.ดาราสมุทร ศรีราชา (14-02-59)
ปัจฉิมนิเทศ ม.3 (12-02-59)
ปัจฉิมนิเทศ ป.6 (11-02-59)
กิจกรรมสงเคราะห์บ้านเด็กกำพร้า พัทยา (06-02-59)
วันครอบครัวดุริยางค์ (06-02-58)
เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการ ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี (29-01-59)
เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการ ณ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก (22-01-59)
กิจกรรมวันครู โรงเรียนคาทอลิกสังฆมณฑลจันทบุรี กลุ่มคลัสเตอร์กรุงเทพฯ (23-01-59)
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมที่แตกต่างในฐานะประชาคมอาเซียน (15-01-59)

ปฏิทินกิจกรรม

วันที่ รายละเอียดกิจกรรม
 26 มี.ค. 59 - 26 มี.ค. 59  ประกาศผลสอบ
ระดับชั้น ป.6 และ ม.3  เวลา 08.00 - 12.00 น.  ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต


บาทหลวง ผศ.ดร.ชาติชาย พงษ์ศิริ
ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต

  แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล

โรงเรียนปัญจทรัพย์ 212 ซอยโชคชัยร่วมมิตร ถนนวิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทร 02-691-4869 แฟกส์ 02-276-8007 Email : pcs@panchasap.ac.th
Copyright 2001 by Panchasap School . All Rights Reserved.